Giới thiệu ứng dụng dịch trực tiếp trên máy tính windows: QTranslate

Mình dám khoe với các bạn là trình độ tiếng anh của mình thật dốt, nhưng bù lại là sự am hiểu công nghệ nên vận dụng vào cuộc sống thật dễ dàng. Mình đã chán ngáy với Web Google Transate khi mỗi lần cần dịch thì phải mở trình duyệt lên @!#@!&. 

Tình cờ thôi, thấy thằng em đồng nghiệp mở tài liệu toàn tiếng anh đọc chăm chú chữ nhỏ liti mà không cần Google Translate là mình nghi nghi rồi, nên gặng hỏi lắm chú em mới khai, QTranslate thần thánh đó anh ạ :D

QTranslate Version  6.7.2

--

Global hotkeys (default values):

Double Ctrl => Show main window (with translation of selected text, if any)

Ctrl+Q => Translate selected text and show it in popup window

Ctrl+Shift+Q => Show dictionary window

Ctrl+E => Listen to selected text

--

Main window hotkeys:

Ctrl+Enter => Translate text

Ctrl+N => Clear current translation

Ctrl+D => Show dictionary

Ctrl+Alt+1..9 => Show dictionary with selected 1..9th translation service

Ctrl+H => Show translation history

Ctrl+K => Show virtual keyboard

Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab/Ctrl+1..9 => Switch to the next/previous/1..9th translation service

Shift+Esc => Reset language pair to auto-detected

Ctrl+Shift+1..9 => Select language pair

Ctrl+I => Swap translation direction

Ctrl+Space => Show suggestion/autocomplete menu

F1 => Show help

F11 => Turn on/off full-screen mode

Alt+Left Arrow => Go to the previous translation

Alt+Right Arrow => Go to the next translation

Ctrl+Up => Copy translation to the text input box

--

There are three modes of translation by mouse selection:

  1) Show icon (select text in a program -> QTranslate icon will appear near cursor. Click the icon -> popup window with the translation of selected text will appear);

  2) Show translation (select text in a program -> popup window with translation of the selected text will appear immediately);

  3) Show translation and read (the same as previous plus speaking aloud selected text). 

--

Actions:

  - Left click on QTranslate icon in system tray turns on/off mouse selection mode (see above);

  - Double click on QTranslate icon in system tray shows the main window;

  - Double click on the popup window's header opens the main window with current translation;

  - Left mouse click on the name of service in the popup window changes the current service and re-translate text.

--

Link tải ứng dụng trực tiếp: https://qtranslate1.appspot.com/QTranslate.6.7.2.exe

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D