Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Vào mùa lũ, ở miền Tây xuất hiện những khu chợ chuyên bán đặc sản săn bắt được nhờ nước lên, như lươn, rắn, rùa, chuột, ốc, cua... Khi lũ rút, những chợ này cũng vắng khách dần.

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa lũ

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa lũ

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Những khu chợ đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D