Xem hết các phim Thành Long, chỉ thích mỗi đoạn này

Có ai tua đi tua lại giống mình không? @@

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D